Nieuws

Nieuw Vlaams Woninghuurdecreet.

Sinds begin 2019 is het (nieuw) Vlaams Woninghuurdecreet van toepassing.

Het Vlaams Woninghuurdecreet, dat de vroegere Woninghuurwet vervangt is van toepassing op huurovereenkomsten die worden afgesloten sinds 1 januari 2019. Huurovereenkomsten van vóór die datum, vallen nog onder de oude regeling. Het nieuwe decreet tracht een beter evenwicht te vinden tussen het rendement van de verhuurder en de (woon)zekerheid van de huurder.


Welke zijn (in het kort) de belangrijkste wijzigingen ivm de huur van de hoofdverblijfplaats?

. vroegtijdige beëindiging: in het nieuwe decreet kan de huurder ook bij een contract van korte duur (< 3 jaar), de huurovereenkomst vroegtijdig beëindigen mits een schadevergoeding (van 0,5 tot 1,5 maand huur, naargelang het tijdstip) en een opzegperiode van 3 maanden.

. huurwaarborg:  het maximale bedrag van de huurwaarborg is opgetrokken naar 3 maanden. Deze kan gevormd worden via een zakelijke zekerheidstelling (bvb kapitalisatiebon) of een geïndividualiseerde rekening (bvb bank), telkens op naam van de huurder. Een bankwaarborg via het OCMW is ook mogelijk evenals borgstelling door een derde.

. overlijden huurder: in het nieuwe decreet wordt in geval van overlijden van de laatste huurder, de huurovereenkomst automatisch ontbonden op het einde van de tweede maand na het overlijden van de laatste huurder. Behalve als de erfgenamen binnen die termijn verklaard hebben de huur- overeenkomst te zullen verderzetten.

. huurherstellingen: er is meer duidelijkheid rond welke herstellingen ten laste van de huurder dan wel ten laste van de verhuurder vallen. Er is een (niet-limitatieve) lijst voorzien van deze herstellingen in het nieuwe decreet.

. verdeling kosten en lasten: ook voor de verdeling van de kosten en de lasten is er een (niet- limitatieve) lijst voorzien in het nieuwe decreet (met inbegrip van een algemeen verdelingsprincipe)

. uitbreiding sanctie niet-registratie bij contract van korte duur: ook bij de contracten van korte duur ( < 3 jaar) geldt nu de sanctie bij niet-registratie. Deze sanctie houdt in dat de huurder op elk ogenblik de huurovereenkomst kan beëindigen zonder opzeg of schadevergoeding.

De Vlaamse regering heeft een uitgebreide en duidelijke toelichting opgesteld van dit Vlaamse Woninghuurdecreet. Het is te raadplegen via www.woninghuur.vlaanderen.

Luk Dobbelaere (10 februari 2019)